10 страни беа пронајдени за терминот "терористички напад"