Цветко отишол на печалба во Америка и застанал пред...

Цветко отишол на печалба во Америка и застанал пред автомат за кока-кола. Става паричка и од автоматот излегува една лименка.
Става уште една паричка и повторно лименка. И така продолжува 10 пати...

img

Цветко отишол на печалба во Америка и застанал пред автомат за кока-кола. Става паричка и од автоматот излегува една лименка.
Става уште една паричка и повторно лименка. И така продолжува 10 пати, кога еден од колоната му рекол:
– Извинете господине, готови ли сте? Ајде и ние сме жедни!!!
– Цветко кога добива, игра!

Facebook impact:

Објавено сабота, 07 јануари 2017 02:31:00
Напишано од виолета