Сакате плата од 35.000 денари во Скопје? – Еве како!

Loading...

Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување вработува 5 лица.Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување вработува 5 лица.
Кон пријавата, секој кандидат потребно е да достави биографија, уверение за државјанство и заверени фотокопии кај нотар од диплома или уверение за завршено соодветно образование. Покрај доказите за исполнување на општите услови за прием, кандидатот треба да ги исполни и посебните услови според Правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и тоа:
1. Систем аналитичар и програмер:- VII степен на стручна подготовка од областа на информатичка технологија;- Најмалку две (2) години работно искуство во струката;- Одлично познавање на англиски јазик;- Неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 34.900.00 денари2. Стручен соработник за контрола на исплата на пензии:- VII степен на стручна подготовка од областа на економија, финансии, сметководство, инвестирање, осигурување, актуарска математика или право;- Најмалку една (1) година работно искуство во струката;- Одлично познавање на англиски јазик;- Одлично познавање на работа со компјутери (Word, Excel и др.);- Неделното работно време с од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 29.800.00 денари3. Стручен соработник за институционална контрола:- VII степен на стручна подготовка од областа на економија, финансии, право, сметководство, инвестирање или осигурување;- Најмалку една (1) година работно искуство во струката;- Одлично познавање на англиски јазик;- Одлично познавање на работа со компјутери (Word, Excel и др.);- Неделното работно време с од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 29.800.00 денари4. Администратор:- IV степен на стручна подготовка;- Без работно искуство;- Одлично познавање на англиски јазик;- Одлично познавање на работа со компјутери (Word, Excel и др.);- Неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 23.000.00 денари5. Раководител на одделение за општи и правни работи:- VII степен на стручна подготовка од областа на правото;- Најмалку три (3) години работно искуство во струката;- Одлично познавање на англиски јазик;- Одлично познавање на работа со компјутери (Word, Excel и др.);- Неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 34.900.00 денариРокот за доставување на пријавата изнесува 5 (пет) работни дена сметано од денот на објавување на огласот. Ненавремените и некомплетните пријави нема да бидат земени за разгледување од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување.
Пријавата со потребната документација треба да се достави на следната адреса:
Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување Ул. „Стив Наумов“ 100, 1000 Скопје (со назнака за оглас)Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурувањеАгенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување вработува 5 лица.
Кон пријавата, секој кандидат потребно е да доста

loading...
Loading...