Четири вработувања во ЕЛЕМ плата до 50.000 денари!

Loading...

За потреба од засновање на работен однос во Дирекција, АД ЕЛЕМ – Скопје, за извршување на работи на неопределено време, за следното работно место:- 2 (два) извршители на работно место „Советник“ во Кабинет на Генералниот директор
Кандидатите покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови: VII/1 степен, Високо стручно образование, 5 години работно искуство
Паричниот износ на основната плата е 50.297 денари.
 
– 1 (еден) извршител на работно место „Одговорен референт за парични текови”, во Одделот за парични текови, Сектор за финансиски работи
Кандидатот покрај општите услови утврдени со закон, треба да ги исполнува и следните посебни услови: VII/1 степен, Економски факултет, 3 години работно искуство

 
Паричниот износ на основната плата е 38.083 денари;
 
– 1 (еден) извршител на работно место „Референт за електронска обработка на фактури”, во Службата за заеднички набавки, Оддел за заеднички набавки, Сектор за комерцијални работи
Паричниот износ на основната плата е 26.980 денари.
 
Работната недела трае 5 работни дена, од понеделник до петок. Полното работно време на работникот изнесува 40 часа неделно, а во текот на работниот ден ќе трае 8 часа и тоа со почеток од 07:30 – 08:00 часот до 15:30 – 16:00 часот.
 
Огласот трае пет работни дена од денот на огласувањето.
Повеќе на следниот ЛИНК- 2 (два) извршители на работно место „Советник“ во Кабинет на Генералниот директор
Кандидатите покрај општите услови утврдени

loading...
Loading...