Вработување во Стопанска Банка- Плата 25.000 денари!

Loading...

Стопанска банка АД – Скопје, членка но НБГ најголемата финансиска групација во Југоисточна Европа објавува:ОГЛACЗа прием на работник на работно место СОВЕТНИК ЗА МАЛИ БИЗНИСИА. Филијала Скопје (5 работни места) Б. Филијала Куманово (1 работно место) В. Филијала Штип (1 работно место)Советникот за мали бизниси е одговорен за продажба на кредитни производи и други банкарски услуги на компании кои се категоризирани во група на Мали Бизниси (кредити до 200.000 ЕУР), прелиминарна финансиска анализа, процесирање на кредитни предлози и одлуки, мониторинг на наплатата на сопственото кредитно портфолио, грижа за клиентите и развој на кредитното портфолио и активности кои придонесуваат за остварувањето на плановите за продажба но Филијалата.Кандидатите треба да ги исполнуваат следните квалификации:- ВСП економски факултет, бизнис администрација или друга сродно област- Минимум 2 години работно искуство во продажба и/или кредитна анализа но прaвни лица- Одлично познавање но англиски јазик (поседување но соодветен сертификат зо IELTS, TOEFL ќе се смета за предност)- Одлично познавање на Microsoft Office, особено MS Excel и MS Word.- Одлично познавање на финансиско и управувачко сметководство и финансиска анализаЛични карактеристики:- Развиени продажни вештини, моќ на убедување и афинитет кон теренска работа- Комуникативна и динамична личност со способност за преземање на иницијативи- Познавање на принципите но кредитирање, оценка на паричните текови и проценка но бизнисот- Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови…
Повеќе на следниот ЛИНКОГЛACЗа прием на работник на работно место СОВЕТНИК ЗА МАЛИ БИЗНИСИА. Филијала Скопје (5 работн

loading...
Loading...